Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Paleczny, 32-051 Wielkie Drogi 332.

Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji usług fizjoterapeutycznych.
Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417
z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
z późn. zm.). Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
• uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
– występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
– celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
– stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
– ewentualnym źródle pozyskania danych;
– udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.